1. പന്തിഭോജനം

    1. നാ.
    2. പന്തിയിലിരുന്നു ഭക്ഷിക്കൽ
    3. ഒരുമിച്ചുള്ള ഭക്ഷണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക