1. പന്തീരടി

    1. നാ.
    2. ഒരിനം പൂവ്, നാലുമണിപ്പൂവ്, അന്തിമലരി
    3. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉച്ചപ്പൂജയ്ക്കുമുമ്പുള്ള പൂജ (മനുഷ്യൻറെ നിഴൽ കാലത്തു പന്ത്രണ്ടു ചുവടുള്ളപ്പോൾ നടത്തുന്നത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക