1. പന്തീരാണ്ട്

  1. നാ.
  2. പന്ത്രണ്ടു വത്സരം
 2. പന്തിരണ്ട്

  1. നാ.
  2. പത്തും രണ്ടും കൂടിയ സംഖ്യ, പന്ത്രണ്ട്
 3. പന്ത്രണ്ട്

  1. നാ.
  2. ഒരു സംഖ്യ (പത്തും രണ്ടും കൂടിയത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക