1. പന്തീരായിരം

    1. നാ.
    2. ഒരു സംഖ്യ, പന്ത്രണ്ട് ആയിരം കൂടിയത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക