1. പന്തൽക്കാവൽ

    1. നാ.
    2. ധാന്യപ്പുരയും മറ്റും സൂക്ഷിപ്പ്, അങ്ങനെ കാക്കുന്നതിന് കൊടുക്കുന്ന കൂലി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക