1. പന്തൽക്കാൽ

    1. നാ.
    2. പന്തൽ ഉറപ്പിക്കുന്ന തൂണ്
    3. പന്തൽ കെട്ടുന്ന ചടങ്ങിൻറെ തുടക്കം കുറിക്കാൻ ആദ്യമായി നാട്ടുന്ന തൂണ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക