1. പന്ഥക

  1. വി.
  2. പന്ഥാവിനെ സംബന്ധിച്ച
 2. പാന്തുക

  1. ക്രി.
  2. മാന്തുക
  3. പതുങ്ങുക, ഒളിക്കുക
 3. പൊന്തുക

  1. ക്രി.
  2. ഉയർന്നു നിൽക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക