1. പന്ഥാ(വ്)

  1. നാ.
  2. വഴി
  3. സ്വഭാവം
  4. പഥം (സമാസത്തിൽ) ഉദാ: മുഖ്യപഥം
 2. പണിതാവ്

  1. നാ.
  2. കച്ചവടക്കാരൻ, വ്യാപാരി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക