1. പന്നം1

  1. വി.
  2. അധോഗതി
  3. വീണത്, വീഴ്ച
 2. പന്നം2

  1. നാ.
  2. പർണം
 3. പണനം

  1. നാ.
  2. വ്യാപാരം
  3. വിക്രയം
  4. ചരക്കിനു ചരക്കു കൈമാറൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക