1. പന്നഗാസനൻ

    1. നാ.
    2. വിഷ്ണു
  2. പന്നഗാശനൻ

    1. നാ.
    2. സർപ്പത്തെ തിന്നുന്നവൻ, ഗരുഡൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക