1. പന്നവള്ളി

    1. നാ.
    2. വെറ്റിലക്കൊടി
    3. ഒരു പടർപ്പുചെടി (അലങ്കാരത്തിനും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക