1. പന്നാട

  1. നാ.
  2. അടിച്ചിപ്പാര, കോഞ്ഞാട്ട
  3. നൂലടുപ്പമില്ലാത്ത ആട
  4. ഒരിനം ചുക്കിലി
 2. പുന്നാട്

  1. നാ.
  2. ചോഴമണ്ഡലം
 3. പൊന്നാട

  1. നാ.
  2. പൊന്നു നൂൽകൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രം
  3. കസവു വസ്ത്രം
  4. ബഹുമതിചിഹ്നം (പ്ര.) പൊന്നാടയണിയിക്കുക = ബഹുമാനത്തെയും അംഗീകാരത്തെയും കാണിക്കുവാൻ സദസ്സിൽവച്ച് കസവു വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക