1. പന്നി

  1. നാ.
  2. ഒരു മൃഗം
  3. കൊള്ളരുതാത്തവൻ, തടിമാടൻ. (പ്ര.) പന്നിമൂക്കിൽ കൂന്താണിയിടുക = നിഷ്പ്രയോജനമായ കാര്യം ചെയ്യുക. "പന്നി മൂത്താൽ കുന്നണയും" (പഴ.)
 2. കൊക്കാം പന്നി

  1. നാ.
  2. കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രായമായവരുടെ മുതുകിൽ കയറിക്കളിക്കുന്ന ഒരിനം കളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക