1. പന്നിക്കരണം

    1. നാ. ജ്യോ.
    2. കരണം പതിനൊന്നുള്ളതിൽ മൂന്നാമത്തേത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക