1. പന്നിക്കല്ല്

    1. നാ.
    2. മതിലിന്മേൽ പതിപ്പിക്കുന്ന അലങ്കാരക്കല്ല്
    3. കിണറ്റിൻറെ ചുറ്റുമുള്ള കൈവരിയുടെ അസ്തിവാരക്കല്ല്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക