1. പന്നിക്കിള

  1. നാ.
  2. ചാലിൻറെ ഇരുവശമുള്ള മൺതിട്ട
 2. പനങ്കിളി

  1. നാ.
  2. ഒരു പക്ഷി, ചെറിയ തത്ത
 3. പുനങ്കുളി

  1. നാ.
  2. ഉത്തമനായ ഭർത്താവിനെ ലഭിക്കാൻ കന്യകമാർ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു വ്രതം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക