1. പന്നിക്കുഴി

    1. നാ.
    2. കാട്ടുപന്നിയെ പിടിക്കാനുള്ള കുഴി
    3. പന്നികിളച്ചുണ്ടായ ചാല്
    4. പന്നിയെ വളർത്തുന്ന കുഴി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക