1. പന്നിവാൽ

    1. നാ.
    2. പന്നിയുടെ വാൽ
    3. ചീനന്മാർ പന്നിയുടെ വാലിൻറെ ആകൃതിയിൽ തലയുടെ പിന്നിൽ വളർത്തുന്ന മുടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക