1. പന്നൽ2

  1. നാ.
  2. ചീത്തയായത്, പന്നാസ്. ഉദാ: പന്നൽത്തുണി
 2. പന്നൽ3

  1. നാ.
  2. അന്വേഷണം
  3. ചൊല്ല്, പനുവൽ
 3. പന്നൽ1

  1. നാ.
  2. പന്നവള്ളി
 4. പൊന്നോല

  1. നാ.
  2. കാതിലിടാൻ സ്വർണംകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരുതരം ആഭരണം
 5. പിന്നൽ

  1. നാ.
  2. പിന്നുകയെന്ന പ്രവൃത്തി, മെടച്ചിൽ
 6. പുന്നെല്ല്

  1. നാ.
  2. പുതുനെല്ല്
 7. പെൺനാൾ

  1. നാ. ജ്യോ.
  2. സ്ത്രീനക്ഷത്രം (കാർത്തികമുതൽ അഞ്ചും പൂരം അത്തം ചിത്തിര അനിഴം അവിട്ടം ചതയം ഉത്രട്ടാതി രേവതി എന്നിവയും)
 8. പൂണുനൂൽ

  1. നാ.
  2. പൂണുന്ന (ശരീരം ചുറ്റി ധരിക്കുന്ന) നൂൽ, ഉപവീതം (ബ്രാഹ്മണരും മറ്റും ധരിക്കുന്നത്). പൂണൂൽക്കല്യാണം = ഉപനയനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക