1. പന്ന(ൽ)ത്തുണി

    1. നാ.
    2. കീറത്തുണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക