1. പപ്പടകം

    1. നാ.
    2. പർപ്പടകം
    3. ഒരിനം പുല്ല്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക