1. പപ്പയ്ക്ക

    1. നാ.
    2. പപ്പയാമരത്തിൻറെ കായ്, കപ്പളങ്ങ, കർമൂസ്, ഓമയ്ക്കാ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക