1. പപ്പായ

    1. നാ.
    2. ഒരു മരം (ഇത് കപ്പളം, പപ്പരം പപ്പ, പപ്പായ എന്നു പലപേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു,)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക