1. പപ്രത്തല

    1. നാ.
    2. ചപ്രത്തല, ഒതുങ്ങാതെ എഴുന്നു നിൽക്കുന്ന മുടിയുള്ള തല

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക