1. പമ്പരവിഡ്ഢി

    1. നാ.
    2. ബുദ്ധി തീരെ ഇല്ലാത്തവൻ, ശുദ്ധമടയൻ, സ്വതന്ത്രമായി തീരുമാനമെടുക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിവില്ലാത്തവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക