1. പമ്പ1

  1. നാ.
  2. കേരളത്തിലെ ഒരു നദി
  1. പുരാണ.
  2. ഒരു നദി (രാമായണപ്രസിദ്ധമായത്. ഇതു കേരളത്തിലെ പമ്പാനദിതന്നെയാണെന്ന് ചിലർക്കു പക്ഷമുണ്ട്)
  1. നാ.
  2. ഒരു തടാകം (ദണ്ഡകവനത്തിലുള്ളത്). (പ്ര.) പമ്പകടക്കുക = ഓടിക്കളയുക, വേഗത്തിൽ ദൂര ദേശം പ്രാപിക്കുക. പമ്പകടത്തുക = ദൂരത്താകുക, തുരത്തുക
 2. പമ്പ2

  1. നാ.
  2. ഒരിനം വാദ്യം
  3. ഒരു കളി
 3. പമ്പ്1

  1. നാ.
  2. സത്യക്കുറി (തിളച്ച നെയ്യിൽ കൈമുക്കി സത്യം ചെയ്യാൻ നൽകുന്ന രാജാജ്ഞ)
 4. പമ്പ്2

  1. നാ.
  2. കളി, വിനോദം
 5. പമ്പ്3

  1. നാ.
  2. ഒരു യന്ത്രം (ദ്രാവകങ്ങൾ വാതകങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഒരിടത്തുനിന്നു മറ്റൊരിടത്തേക്കു ശക്തിയോടെ പായിക്കുന്നതിനുള്ളത്)
 6. പാമ്പ്

  1. നാ.
  2. രാഹു
  3. ആയില്യം നക്ഷത്രം
  4. പടം പൊഴിക്കുന്ന ഒരു ഇഴജന്തു (വഷമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതും രണ്ടിനം). (പ്ര.) പാമ്പിനുപാലുകൊടുക്കുക = ദുഷ്ടനെ സഹായിക്കുക. "പാമ്പും പഴകിയതാണു നല്ലത്" (പഴ.)
 7. പൈമ്പ

  1. നാ.
  2. വലിയ സഞ്ചി
  3. ആമാശയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക