1. പയറ്റുക

    1. ക്രി.
    2. ചെയ്യുക
    3. അടിക്കുക
    4. (ആയുധവിദ്യ) പഠിക്കുക, (യുദ്ധമുറ) വശമാക്കുക
    5. കഠിനമായി പ്രയത്നിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക