1. പയറ്റുപാട്

    1. നാ.
    2. ഇടങ്ങഴിപ്പയറു വിതയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ട നിലത്തിൻറെ വിസ്തീർണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക