1. പയറ്റോല

    1. നാ.
    2. പയറ്റിന് ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്ന അതിഥികൾ കൊടുത്ത സംഭാവനയുടെ കണക്ക് (ഈ കണക്ക് സൂക്ഷിക്കുകയും അതിഥികളിലൊരാൾ പയറ്റിനുക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടുകിട്ടിയതിനേക്കാൾ കുറയാത്ത തുക സംഭാവന ചെയ്യുകയും പതിവാണ്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക