1. പയറ്റ്1

  1. നാ.
  2. ആയുധാഭ്യാസം. ഉദാഃ കുന്തപ്പയറ്റ്, വടിപ്പയറ്റ്
  3. സൂത്രം, കൗശലം, വഞ്ചന
 2. പയറ്റ്2

  1. നാ.
  2. പണത്തിനു ഞെരുക്കം അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ബന്ധുക്കളെയും സ്നേഹിതരെയും വിളിച്ചുവരുത്തി സത്കരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം (അതിഥികൾ സംഭാവനയായികൊടുക്കുന്ന തുകകൊണ്ടു വിഷമഘട്ടം തരണംചെയ്യുന്നത് ലക്ഷ്യം)
 3. പയറ്റു1

  1. വി.
  2. പയറുകൊണ്ടുള്ള
 4. പയറ്റു2

  1. -
  2. "പയറ്റുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക