1. പയശ്ചയം

    1. നാ.
    2. ജലാശയം (തടാകം തുടങ്ങിയവ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക