1. പയസ്യം

    1. നാ.
    2. പാല്
    3. പൂച്ച
    4. പായസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക