1. പയസ്വല

    1. വി.
    2. (വളരെ) പയസ്സുള്ള (പാലുള്ള)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക