1. പയിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. പശിക്കുക, വിശക്കുക
  2. പായിക്കുക

    1. നാ.
    2. ഓടിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക