1. പയിറ്റുക

    1. ക്രി.
    2. പയിലുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക