1. പയിലുക

    1. ക്രി.
    2. സംസാരിക്കുക
    3. പഠിക്കുക, അഭ്യസിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക