1. പയിൻ

    1. നാ.
    2. ഒരിനം വൃക്ഷം (ഇതിൻറെ കറയാണ് കുന്തുരുക്കം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക