1. പയോരാശി

    1. നാ.
    2. അംബുരാശി, കടൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക