1. പയോവാഹം

    1. നാ.
    2. അംബുവാഹം (മേഘം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക