1. പയോഷ്ണി

    1. നാ.
    2. ഒരു നദി (ഇത് വിന്ധ്യനിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്നു)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക