1. പയ്യവൻ1

  1. നാ.
  2. വിശപ്പുള്ളവൻ
  3. അഗ്നി (എല്ലാത്തിനേയും ഭക്ഷിക്കുന്ന വിശപ്പുള്ളവൻ)
 2. പയ്യവൻ2

  1. നാ.
  2. ബ്രഹ്മാവ്
  3. ചെയ്യുന്നവൻ
  4. കർത്താവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക