1. പയ്യാഞ്ഞലി

    1. നാ.
    2. ഒരു വൃക്ഷം, അറന്തൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക