1. പയ്യാന, -നി

    1. നാ.
    2. പയ്യാഞ്ഞലി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക