1. പയ്യൻ

  1. നാ.
  2. ആൺകുട്ടി, ബാലൻ
 2. പയൻ1

  1. നാ.
  2. ഒരു വൃക്ഷം, പയിൻ
 3. പയൻ2

  1. നാ.
  2. ഫലം പ്രയോജനം
 4. പ്യാന

  1. നാ.
  2. തടിച്ച
 5. പയ്യാന, -നി

  1. നാ.
  2. പയ്യാഞ്ഞലി
 6. പായന

  1. നാ.
  2. കുടിപ്പിക്കൽ
 7. പയ(ൻ)

  1. നാ.
  2. പശ, കറ
 8. പിയാനോ

  1. നാ.
  2. ഒരുതരം വാദ്യം
 9. പയിൻ

  1. നാ.
  2. ഒരിനം വൃക്ഷം (ഇതിൻറെ കറയാണ് കുന്തുരുക്കം)
 10. പേയൻ

  1. നാ.
  2. നിസ്സാരൻ
  3. കുലയിൽ വളരെ കുറച്ചു കായുണ്ടാകുന്ന ഒരിനം വാഴ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക