1. പരകോടി

    1. നാ.
    2. പരമകാഷ്ഠ, അന്ത്യാവസ്ഥ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക