1. പരക്കുക

    1. ക്രി.
    2. വ്യാപിക്കുക, വലുതാവുക, നിരക്കുക, പ്രസിദ്ധമാവുക, ചിന്നുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക