1. പരക്കെ

    1. അവ്യ.
    2. എല്ലാവരും അറിയത്തക്കവിധം, പൊതുവെ, സവിസ്തരം, എല്ലായിടത്തും

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക