1. പരചക്രം

    1. നാ.
    2. ഈതിബാധകളിലൊന്ന്, ശത്രുസൈന്യം, ശത്രുരാജാവ്
  2. പ്രചക്രം

    1. നാ.
    2. പടയിളക്കം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക