1. പരചുക

    1. ക്രി.
    2. സ്തുതിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക