1. പരഞ്ജ്യോതിസ്സ്

    1. നാ.
    2. സർവശ്രഷ്ഠമായ പ്രകാശം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക